Volba tématu bakalářské práce

Základním předpokladem pro úspěch při psaní bakalářské práce a její následné obhajobě je vhodně zvolené téma. Cílem by nemělo být jen shromáždění dostupných informací či jejich syntéza (tím se liší od seminární práce), ale řešení určité otázky nebo problému. Autor by měl sice prokázat schopnost práce s dostupnými zdroji a své odborné znalosti v dané problematice, nicméně bakalářská práce by měla představovat návrh řešení určitého problému či formu ověření stanovené hypotézy.
Prvním krokem ke stanovení tématu bakalářské práce je rámcové prostudování literatury a vymezení problému, který bude řešit. Na něj navazuje stanovení cíle, jehož chce v práci dosáhnout. Častou chybou je příliš široké či nejasné vymezení tématu. Důvodem je nejčastěji pocit, že vyberu-li si dostatečně široké téma, bude se mi o něm dobře psát, jelikož seženu dostatek literatury a budu mít dostatek námětů ke zpracování. Úskalí je však v tom, že při takovémto postupu bude bakalářská práce spíše kompendiem a popisem, neboť její rozsah neumožní jít autorovi dostatečně do hloubky. Naopak úzce vymezené téma umožňuje se více soustředit na podrobnosti a navíc také eliminuje nebezpečí, že nějaká podstatná skutečnost či aspekt problematiky bude pominut. Například téma „Egyptská kniha mrtvých“ je poměrně široké a z názvu není jasné, čím se bakalářská práce zabývá. Nejpravděpodobněji se autor soustředí na popis obsahu a okolnosti vzniku této písemné památky a je skutečně možné, že svými zkoumáními obohatí znalosti egyptologů. Nicméně volba tématu to rozhodně nezaručuje. Jako vhodnější je v tomto případě zvolit téma bakalářské práce například „Pojetí času v Egyptské knize mrtvých“.
Cíl bakalářské práce pak vychází ze zvoleného tématu a měl by být postupně konkretizován na základě studia literatury, pochopení podstaty zkoumané oblasti a postupné formulace pracovních hypotéz. Nejprve je třeba učinit si přehled o dosavadním bádání v dané oblasti a formulovat hypotézy. Tyto hypotézy třídíme podle toho, jedná-li se o dílčí či o základní hypotézy, které by měly být v rámci bakalářské práce ověřovány. Proto si také student nejprve volí téma a teprve poté konzultuje s vedoucím cíl práce a seznam literatury. Každopádně je třeba mít na paměti, že téma a cíl bakalářské práce není totéž a téma je vždy stanoveno volněji, zatímco cíl by měl být konkrétní a nějakým způsobem by mělo být ověřitelné, zda jej bylo dosaženo či nikoliv.

2 komentáře u “Volba tématu bakalářské práce

  1. Pingback: Jak používat vzor bakalářské práce ze školy – Bakalářská práce

  2. Pingback: Postup zpracování bakalářské práce | Bakalářské práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>