Ukázka bakalářské práce

Úvod v ukázce bakalářské práce

Ukázka bakalářské práce jiného autora se může stát cennou pomůckou při psaní vlastního díla. Zpravidla tyto ukázky poskytují jednotlivé fakulty či katedry svým studentům, ovšem nabízí se také možnost opatřit si ukázku bakalářské práce například v univerzitní knihovně. Jelikož samotné dílo se může poměrně lišit s ohledem na téma, je téměř nemožné pevně stanovit obsahovou strukturu, kterou by měl celý text mít. Jedinou částí ukázky bakalářské práce, jejíž obsahová náplň má univerzální platnost, je úvod. Při jeho psaní by měl autor dodržovat několik náležitostí, které se pokusíme shrnout v následujícím textu.
Především by úvod měl obsahovat vymezení cíle a tématu práce. Pakliže si opatříte kvalitní ukázku bakalářské práce, v jejím úvodu autor seznamuje čtenáře s konkrétním cílem, k němuž by měl dospět v rámci vybraného tématu. Fakticky tak samotné téma předchází cíl, jelikož nejprve stanovujeme oblast výzkumu a teprve následně konkrétní podobu výzkumu. Tento cíl by měl být jedinečný, konkrétně formulovaný a mělo by být nějakým způsobem ověřitelné, zda jej autor dosáhl či nikoli.
Dalším, co by úvod ukázky bakalářské práce měl obsahovat, je zdůvodnění výběru tématu a specifikace autorových východisek – jak věcných, tak teoretických a metodologických. Pochopitelně, že hlavní ambicí autora by měl být objektivní pohled, ovšem k tomu, aby jej byl schopen, je třeba, aby jasně definoval svá východiska právě například metodologická či teoretická. Tato pasáž úvodu v ukázce bakalářské práce by měla čtenáře seznámit s tím, z jakého úhlu pohledu bude daná problematika zkoumána (Například otázka národnostních menšin může být zpracována z pohledu sociologického, politologického, historického, filosofického a dalších.) a v některých specifických případech by nemělo chybět také časové a obsahové vymezení. Tedy co je ještě předmětem zkoumání a co již nikoli (V námi uvedeném příkladě tedy budeme dále specifikovat, jedná-li se o národnostní menšiny na území ČR, o národnostní menšiny po roce 1989, o určitou konkrétní národnostní menšinu, či o problematiku menšin v určitém regionu a podobně.).
Podstatnou součástí úvodu ukázky bakalářské práce je také zhodnocení dosavadního zpracování tématu. Tam, kde je téma obsáhlé a nebylo by přijatelné, aby všechna teoretická východiska a naše případná polemika s nimi byla popsána v úvodu, jelikož ten by se neúměrně rozrostl, uvádíme alespoň přehled hlavních směrů případně například stěžejní edice pramenů a jiné základní literatury, z nichž vycházíme.
Další části úvodu, které by dobrá ukázka bakalářské práce měla obsahovat, se týkají zdůvodnění použité metody a vysvětlení členění práce. Na základě těchto pasáží by si měl čtenář učinit představu o tom, co jej čeká. Volba metody by neměla být dílem náhody, naopak měla by mít co nejužší vazbu na cíl ukázky bakalářské práce. Popis členění textu napomáhá v orientaci jak samotnému čtenáři tak i autorovi. Pokud při psaní první ukázky bakalářské práce, kterou v průběhu tvorby odevzdáváte svému vedoucímu, přijdete v rámci úvodu na to, že vlastně nevíte, jak bude text členěn, jedná se o špatný postup. Naopak, před samotným započetím psaní textu byste měli mít jasno o tom, jaké části bude finální dílo obsahovat a jak budou zhruba rozsáhlé. V tomto právě pomáhá popis jednotlivých částí díla.
Obvykle se nedoporučuje úvod členit na podkapitoly, nicméně v některých ukázkách bakalářských prací se s takovýmto členěním můžete setkat a je proto dobré zjistit si konkrétní požadavky na konkrétní škole. Obecně lze konstatovat, že pokud ukázka bakalářské práce obsahuje členěný úvod, podkapitoly jsou zpravidla dvě: 1.1 Cíle a hypotézy, 1.2 Metodologie a členění textu. Tyto podkapitoly tedy odpovídají shora řečenému i pro nečleněný úvod.
Ukázka bakalářské práce, pakliže se jedná o dílo kvalitní, může být dobrou pomůckou a to nejen pro stránce formální ale i z hlediska obsahového. Pakliže věnujete dostatečný čas analýze konkrétní ukázky bakalářské práce, tento čas se zhodnotí při psaní vlastního textu.

2 komentáře u “Ukázka bakalářské práce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>